Tử vi năm Quý Tỵ 2013 cho đủ các TUỔI trong “lục thập hoa giáp”

Tuổi Tý: Bính Tý, Canh Tý, Giáp Tý, Mậu Tý, Nhâm Tý

Đăng bởi DIEM.HO on January 3, 2013   |

 – Chuột, là con vật đứng đầu trong mười hai con giáp, nếu bạn sinh vào những năm sau thì bạn sẽ cầm tinh con Chuột: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

chuot Tử vi tuổi Tý năm 2013 Quý Tỵ: Bính Tý, Canh Tý, Giáp Tý, Mậu Tý, Nhâm Tý

 2013 tuổi  (19.02.1996 – 06.02.1997) – Nữ: trang1trang2
  (19.02.1996 – 06.02.1997) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013 tuổi  (28.01.1960 – 14.02.1961) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013  (28.01.1960 – 14.02.1961) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013 tuổi  (02.02.1984 – 19.02.1985) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi Giáp Tý (02.02.1984 – 19.02.1985) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013 tuổi  (10.02.1948 – 28.01.1949) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi Mậu Tý (10.02.1948 – 28.01.1949) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013 tuổi  (15.02.1972 – 02.02.1973 ) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi Nhâm Tý (15.02.1972 – 02.02.1973 ) – Nam: trang1trang2

 

Tuổi Sửu: Ất Sửu, Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Sửu

 – Trâu, là con vật đứng thứ hai trong mười hai con giáp, nếu bạn sinh vào những năm sau thì bạn sẽ cầm tinh con Trâu: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

trau Tử vi tuổi Sửu năm 2013 Quý Tỵ: Ất Sửu, Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Sửu

 tuổi Ất Sửu (20.02.1985 – 08.02.1986) – Nữ: trang1trang2
 2013 tuổi Ất Sửu (20.02.1985 – 08.02.1986) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013 tuổi  (29.01.1949 – 16.02.1950) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013  (29.01.1949 – 16.02.1950) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013 tuổi  (03.02.1973 – 22.02.1974) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013  (03.02.1973 – 22.02.1974) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013 tuổi  (15.02.1961 – 04.02.1962) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013  (15.02.1961 – 04.02.1962) – Nam: trang1trang2

 

Tuổi Mão: Ất Mão, Đinh Mão, Quý Mão, Tân Mão

 – Mèo (thỏ), là con vật đứng thứ tư trong mười hai con giáp, nếu bạn sinh vào những năm sau thì bạn sẽ cầm tinh con Mèo: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

mao Tử vi tuổi Mão năm 2013 Quý Tỵ: Ất Mão, Đinh Mão, Quý Mão, Tân Mão

 2013 tuổi Ất Mão (11.02.1975 – 30.01.1976) – Nữ: trang1trang2
 tuổi Ất Mão (11.02.1975 – 30.01.1976) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013 tuổi Đinh Mão (29.01.1987 – 16.02.1988) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi Đinh Mão (29.01.1987 – 16.02.1988) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013  (25.01.1963 – 12.02.1964) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi  (25.01.1963 – 12.02.1964) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013  (06.02.1951 – 26.01.1952) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi  (06.02.1951 – 26.01.1952) – Nam: trang1trang2

 

Tuổi Thìn: Bính Thìn, Giáp Thìn, Mậu Thìn, Nhâm Thìn

 – Rồng, là con vật đứng thứ năm trong mười hai con giáp, nếu bạn sinh vào những năm sau thì bạn sẽ cầm tinh con Rồng: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000

rong Xem tử vi năm 2013 cho người tuổi Thìn: Bính Thìn, Giáp Thìn, Mậu Thìn, Nhâm Thìn

 2013 tuổi Bính Thìn (31.01.1976 – 17.02.1977) – Nữ: trang1trang2
 tuổi Bính Thìn (31.01.1976 – 17.02.1977) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013 tuổi Giáp Thìn (13.02.1964 – 01.02.1965) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi Giáp Thìn (13.02.1964 – 01.02.1965) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013 tuổi Mậu Thìn (17.02.1988 – 05.02.1989) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi Mậu Thìn (17.02.1988 – 05.02.1989) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013 tuổi Nhâm Thìn (27.01.1952 – 13.02.1953) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi Nhâm Thìn (27.01.1952 – 13.02.1953) – Nam: trang1trang2

 

Tuổi Tỵ: Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Quý Tỵ

Tuổi Tỵ – Rắn, là con vật đứng thứ sáu trong mười hai con giáp, nếu bạn sinh vào những năm sau thì bạn sẽ cầm tinh con Rắn: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001

ran Tử vi tuổi Tỵ năm 2013 Quý Tỵ: Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Quý Tỵ

 tuổi Ất Tỵ (02.02.1965 – 20.01.1966) – Nữ: trang1trang2
 2013 tuổi Ất Tỵ (02.02.1965 – 20.01.1966) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013 tuổi Đinh Tỵ (18.02.1977 – 06.02.1978) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi Đinh Tỵ (18.02.1977 – 06.02.1978) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013 tuổi  (06.02.1989 – 26.01.1990) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013  (06.02.1989 – 26.01.1990) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013 tuổi  (14.02.1953 – 02.02.1954) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013  (14.02.1953 – 02.02.1954) – Nam: trang1trang2

Tuổi Ngọ: Bính Ngọ, Canh Ngọ, Giáp Ngọ, Mậu Ngọ

 – Ngựa, là con vật đứng thứ bảy trong mười hai con giáp, nếu bạn sinh vào những năm sau thì bạn sẽ cầm tinh con Ngựa: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002

ngua Xem tử vi năm 2013 cho người tuổi Ngọ: Bính Ngọ, Canh Ngọ, Giáp Ngọ, Mậu Ngọ

Tử vi 2013  (21.01.1966 – 08.02.1967) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi Bính Ngọ (21.01.1966 – 08.02.1967) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013  (27.01.1990 – 14.02.1991) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi  (27.01.1990 – 14.02.1991) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013  (03.02.1954 – 23.01.1955) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi  (03.02.1954 – 23.01.1955) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013 tuổi  (07.02.1978 – 27.01.1979) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi Mậu Ngọ (07.02.1978 – 27.01.1979) – Nam: trang1trang2

 Tuổi Mùi: Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mùi

 – Dê, là con vật đứng thứ tám trong mười hai con giáp, nếu bạn sinh vào những năm sau thì bạn sẽ cầm tinh con Dê: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003

de Xem tử vi năm 2013 cho người tuổi Mùi: Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mùi

Tử vi 2013 tuổi Ất Mùi (24.01.1955.-.11.02.1956) – Nữ: trang1trang2
 tuổi Ất Mùi (24.01.1955.-.11.02.1956) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013 tuổi Đinh Mùi (09.02.1967 – 29.01.1968) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi Đinh Mùi (09.02.1967 – 29.01.1968) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013  (28.01.1979 – 15.02.1980) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi  (28.01.1979 – 15.02.1980) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013 tuổi  (04.02.1943 – 24.01.1944) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013  (04.02.1943 – 24.01.1944) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013 tuổi  (15.02.1991 – 03.02.1992) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi Tân Mùi (15.02.1991 – 03.02.1992) – Nam: trang1trang2

Tuổi Thân: Bính Thân, Canh Thân, Giáp Thân, Mậu Thân, Nhâm Thân

 – Khỉ, là con vật đứng thứ chín trong mười hai con giáp, nếu bạn sinh vào những năm sau thì bạn sẽ cầm tinh con Khỉ: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004

khi Xem tử vi năm 2013 cho người tuổi Thân: Bính Thân, Canh Thân, Giáp Thân, Mậu Thân, Nhâm Thân

Tử vi 2013 tuổi  (12.02.1956 – 30.01.1957) – Nữ: trang1trang2
 2013  (12.02.1956 – 30.01.1957) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013 tuổi Canh Thân (16.02.1980 – 04.02.1981) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi Canh Thân (16.02.1980 – 04.02.1981) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013 tuổi Giáp Thân (25.01.1944 – 12.02.1945) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi Giáp Thân (25.01.1944 – 12.02.1945) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013  (30.01.1968 – 16.02.1969) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi  (30.01.1968 – 16.02.1969) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013 tuổi Nhâm Thân (04.02.1992 – 22.01.1993) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi Nhâm Thân (04.02.1992 – 22.01.1993) – Nam: trang1trang2

Tuổi Dậu: Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu, Quý Dậu, Tân Dậu

Tuổi Dậu – Gà, là con vật đứng thứ mười trong mười hai con giáp, nếu bạn sinh vào những năm sau thì bạn sẽ cầm tinh con Gà: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005

ga Xem tử vi năm 2013 cho người tuổi Dậu: Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu, Quý Dậu, Tân Dậu

Tử vi 2013 tuổi Ất Dậu (13.02.1945 – 01.02.1946) – Nữ: trang1trang2
 2013 tuổi Ất Dậu (13.02.1945 – 01.02.1946) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013 tuổi Đinh Dậu (31.01.1957 – 17.02.1958) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi Đinh Dậu (31.01.1957 – 17.02.1958) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013  (17.02.1969 – 05.02.1970) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi  (17.02.1969 – 05.02.1970) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013  (23.01.1993 – 18.02.1994) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi Quý Dậu (23.01.1993 – 18.02.1994) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013  (05.02.1981 – 24.01.1982) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi  (05.02.1981 – 24.01.1982) – Nam: trang1trang2

Tuổi Tuất: Bính Tuất, Canh Tuất, Giáp Tuất, Mậu Tuất, Nhâm Tuất

 – Chó, là con vật đứng thứ mười một trong mười hai con giáp, nếu bạn sinh vào những năm sau thì bạn sẽ cầm tinh con Chó: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006

cho Xem tử vi năm 2013 cho người tuổi Tuất: Bính Tuất, Canh Tuất, Giáp Tuất, Mậu Tuất, Nhâm Tuất

Tử vi 2013 tuổi  (02.02.1946 – 21.01.1947) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013  (02.02.1946 – 21.01.1947) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013 tuổi  (06.02.1970 – 26.01.1971) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013  (06.02.1970 – 26.01.1971) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013 tuổi  (10.02.1994 – 30.01.1995) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi Giáp Tuất (10.02.1994 – 30.01.1995) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013  (18.02.1958 – 07.02.1959) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi  (18.02.1958 – 07.02.1959) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013  (25.01.1982 – 12.02.1983) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi  (25.01.1982 – 12.02.1983) – Nam: trang1trang2

Tuổi Hợi: Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Quý Hợi, Tân Hợi

Tuổi Hợi – Heo, là con vật đứng cuối cùng trong mười hai con giáp, nếu bạn sinh vào những năm sau thì bạn sẽ cầm tinh con Heo: 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007

heo Xem tử vi năm 2013 cho người tuổi Hợi: Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Quý Hợi, Tân Hợi

Tử vi 2013 tuổi Ất Hợi (31.01.1995 – 18.02.1996) – Nữ: trang1trang2
 2013 tuổi Ất Hợi (31.01.1995 – 18.02.1996) – Nam: trang1trang2

 tuổi Đinh Hợi (02.01.1947 – 09.02.1948) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi Đinh Hợi (02.01.1947 – 09.02.1948) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013  (08.02.1959 – 27.01.1960) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi  (08.02.1959 – 27.01.1960) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013 tuổi  (13.02.1983 – 01.02.1984) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi Quý Hợi (13.02.1983 – 01.02.1984) – Nam: trang1trang2

Tử vi 2013  (27.01.1971 – 14.02.1972) – Nữ: trang1trang2
Tử vi 2013 tuổi  (27.01.1971 – 14.02.1972) – Nam: trang1trang2

Nguồn: Tử Vi 2013 – TuVi2013.com 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: