PHONG THỦY BÁT TRẠCH – phần THỰC HÀNH

PHẦN LÝ THUYỂT đã sơ lược cung cấp những khái niệm cơ bản về PHONG THỦY BÁT TRẠCH. Sang phần này, chúng tôi sẽ đưa lên những SƠ ĐỒ cụ thể cho từng MỆNH TRẠCH (có kèm theo Bảng kê một số TuổiNam, Nữ với những NĂM SINH Dương lịch tương ứng).

PHẦN THỰC HÀNH

Qua phần trình bầy trên, tuy có vẻ huyền bí rắc rối, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Căn cứ những khái niệm và bảng biểu chúng tôi đã nêu trong phần LÝ THUYẾT, chúng ta có thể tự giải quyết câu hỏi: Muốn tìm HƯỚNG NHÀ TỐT theo năm sinh, phải tiến hành ra sao?  

Trường hợp A: CHƯA CÓ NHÀ, MUỐN XEM HƯỚNG NHÀ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT ĐỐI VỚI CHỦ NHÀ, ĐỂ CHỌN MUA: Ta làm như sau:

Bước 1: CĂN CỨ NĂM SINH CỦA CHỦ NHÀ (phân biệt giới tính), đối chiếu bảng 9 dưới đây để XÁC ĐỊNH LẠI xem thực sự năm sinh của người chủ đó là năm nào (vì nguyên tắc xem tuổi của ta phải tính bằng năm ÂM LỊCH, ví dụ với năm 1924 bảng 9 cho biết, năm đó, ÂM LỊCH bắt đầu từ ngày 05 tháng 02 năm 1924 – Do vậy, ai sinh trước ngày 05 tháng 02 năm 1924 phải tính là sinh năm 1923).

Bước 2: Xác định QUÁI MỆNH (xem lại Phần LÝ THUYẾT)  hoặc có thể bỏ qua Bước này, tìm trực tiếp NĂM SINH trên các Bảng từ Bảng 4.1 đến Bảng 4.8 ở Bước 3 dưới đây:

Bước 3: tra trên 8 BẢNG (từ 4.1, 4.2, 4.3… đến 4.8) nêu ở phần đầu, ta sẽ tìm được ngay 4 CÁT HƯỚNG đối với người chủ nhà đó.

Trường hợp B: CÓ NHÀ RỒI, MUỐN XEM HƯỚNG NHÀ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT ĐỐI VỚI CHỦ NHÀ, ĐỂ KIỂM TRA HOẶC BỐ TRÍ CỔNG, CỬA CŨNG NHƯ NỘI THẤT: Ta làm như sau:

Bước 1: XÁC ĐỊNH HƯỚNG NHÀ: Như phần KHÁI NIỆM đã nói: Hướng nhà là “hướng của đường thẳng VUÔNG GÓC với Mặt Trước nhà”. Xác định bằng cách, trên mặt nền nhà, kẻ 1 đường thẳng vuông góc với tường mặt trước. Sau đó đặt LA BÀN xuống nền nhà, sao cho đường vừa kẻ đi qua TÂM la bàn. Nhìn vào la bàn xem đường đó cắt vòng chia độ của la bàn ở vị trí bao nhiêu độ (trên là số độ của HƯỚNG, dưới là số độ của TỌA). Từ số độ đó, bằng vào những khái niệm đã biết ta hoàn toàn có thể biết HƯỚNG cũng như TỌA của ngôi nhà đó là gì, thuộc QUÁI TRẠCH tên gì.

Bước 2: CĂN CỨ NĂM SINH CỦA CHỦ NHÀ (phân biệt giới tính), đối chiếu bảng 9 dưới đây để XÁC ĐỊNH LẠI xem thực sự năm sinh của người chủ đó là năm nào (vì nguyên tắc xem tuổi của ta phải tính bằng năm ÂM LỊCH, ví dụ với năm 1924 bảng 9 cho biết, năm đó, ÂM LỊCH bắt đầu từ ngày 05 tháng 02 năm 1924 – Do vậy, ai sinh trước ngày 05 tháng 02 năm 1924 phải tính là sinh năm 1923).

Bước 3: Xác định QUÁI MỆNH (xem lại Phần LÝ THUYẾT) hoặc có thể bỏ qua Bước này, tìm trực tiếp NĂM SINH trên các Bảng từ Bảng 4.1 đến Bảng 4.8 ở Bước 4 dưới đây:

Bước 4: Tra trên 8 BẢNG (từ 4.1, 4.2, 4.3… đến 4.8) nêu ở phần sau, ta sẽ tìm được ngay 4 CÁT HƯỚNG đối với người chủ nhà đó. CHÚC QUÝ VỊ THÀNH CÔNG.  

Bảng 9 Bảng tra cứu theo năm sinh

NĂM DL NĂM AL bắt đầu NĂM DL NĂM AL bắt đầu
1924 05 tháng 2 DL 1966 21 tháng 1 DL
1925 24/1 1967 09/2
1926 13/2 1968 30/1
1927 02/2 1969 17/2
1928 23/1 1970 06/2
1929 10/2 1971 27/1
1930 30/1 1972 16/1
1931 17/2 1973 03/1
1932 06/2 1974 23/1
1933 26/1 1975 11/2
1934 14/2 1976 31/1
1935 04/2 1977 18/2
1936 24/1 1978 07/2
1937 11/2 1979 28/1
1938 31/1 1980 16/2
1939 19/2 1981 05/2
1940 08/2 1982 25/1
1941 27/1 1983 13/2
1942 15/2 1984 02/2
1943 05/2 1985 20/2
1944 25/1 1986 09/2
1945 13/2 1987 29/1
1946 02/2 1988 17/2
1947 22/1 1989 06/2
1948 10/2 1990 27/1
1949 29/1 1991 15/2
1950 17/2 1992 04/2
1951 06/2 1993 23/1
1952 27/1 1994 10/2
1953 14/1 1995 31/1
1954 03/2 1996 19/2
1955 24/1 1997 07/2
1956 12/1 1998 28/1
1957 31/1 1999 16/2
1958 18/2 2000 05/2
1959 08/2 2001 24/1
1960 28/1 2002 12/2
1961 15/2 2003 01/2
1962 05/2 2004 22/1
1963 25/1 2005 09/2
1964 01/2 2006 29/1
1965 02/2 2007 18/2

 

HƯỚNG NHÀ TT THEO NĂM SINH

BNG 4.1: SƠ ĐỒ BÁT TRẠCH của người có QUÁI MỆNH “CẤN” (người có NĂM SINH DƯƠNG như Bàng liệt kê dưới đây):

Trường hợp 1: TỌA TÂY_NAM, HƯỚNG ĐÔNG_BẮC(từ 23 độ đến 66 độ): CHÚ Ý: Tuy với những tuổi nêu ở Bảng 4.1 trên HƯỚNG Đông-Bắc được PHỤC VỊ là HƯỚNG TỐT, nhưng ngay trong hướng đó, người xưa cũng chia làm 3 hướng nhỏ (gọi là 3 SƠN), trong đó có 2 SƠN TỐT (HOAN LẠC và VƯỢNG TÀI), còn SƠN chính giữa lại XẤU. Khi mở CỔNG, CỬA, ta cần chú ý tránh SƠN XẤU:

Phong thy: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.1:

 ***************

Phong thy: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.1

Trường hp 2: TA ĐÔNG_BC HƯỚNG TÂY_NAM(t 203 đến 246 đ): 

*************** 

Phong thy: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.1

Trường hp 3: TA ĐÔNG, HƯỚNG TÂY(t 248 đến 292 đ):

***************

Phong thy: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.1

Trường hp 4:  TA ĐÔNG_NAM, HƯỚNG TÂY_BC(t 293 đến 336đ):

 

***************

HƯỚNG NHÀ TT THEO NĂM SINH

BNG 4.2SƠ ĐỒ BÁT TRẠCH của người có QUÁI MỆNH “ĐOÀI” (người có NĂM SINH DƯƠNG như Bàng liệt kê dưới đây):


Phong thy: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.2

Trường hp 1: TA ĐÔNG, HƯỚNG TÂY(t 248 đ đến 292 đ):  

 


***************

 Phong thủy: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.2

Trường hp 2: TA ĐÔNG_NAM, HƯỚNG TÂY_BC(t 293 đến 337 đ):

 

***************

 Phong thy: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.2

Trường hp 3: TA TÂY_NAM, HƯỚNG ĐÔNG_BC(t 23 đến 67 đ):

 

 ***************

Phong thy: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.2

Trường hp 4:  TA ĐÔNG_BC, HƯỚNG TÂY_NAM(t 203 đến 247đ):

 

***************

BNG 4.3SƠ ĐỒ BÁT TRẠCH của người có QUÁI MỆNH “KIỀN-CÀN” (người có NĂM SINH DƯƠNG như Bàng liệt kê dưới đây):


Phong thy: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.3

Trường hp 1: TA ĐÔNG_NAM, HƯỚNG TÂY_BC(t 293 đ đến 337 đ):

  

***************

Phong thy: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.3

Trường hp 2: TA ĐÔNG, HƯỚNG TÂY(t 248 đến 292 đ):

 

***************

 Phong thy: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.3

Trường hp 3: TA TA ĐÔNG_BC, HƯỚNG TÂY_NAM (t 203 đến 247 đ):

 

***************

Phong thy: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.3

Trường hp 4:  TA TÂY_NAM, HƯỚNG ĐÔNG_BC (t 23 đến 67đ):

 

***************

BNG 4.4SƠ ĐỒ BÁT TRẠCH của người có QUÁI MỆNH “KHÔN” (người có NĂM SINH DƯƠNG như Bàng liệt kê dưới đây):


Phong thy: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.4

Trường hp 1: TA ĐÔNG_BC, HƯỚNG TÂY_NAM(t 203 đ đến 247 đ):

 

***************

Trường hp 2: TA TÂY_NAM, HƯỚNG ĐÔNG_BC(t 23 đến 67 đ):

 

***************

Phong thy: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.4

Trường hp 3: TA ĐÔNG_NAM, HƯỚNG TÂY_BC (t 293 đến 337 đ):

 

***************

Phong thy: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.4

Trường hp 4: TA ĐÔNG, HƯỚNG TÂY (t 248 đến 292đ):

BNG 4.5SƠ ĐỒ BÁT TRẠCH của người có QUÁI MỆNH “TỐN” (người có NĂM SINH DƯƠNG như Bàng liệt kê dưới đây):

***************

 Phong thy: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.5

Trường hp 1: TA TAY_BC, HƯỚNG ĐÔNG _NAM(t 113 đ đến 157 đ):

 

***************

 Phong thy: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.5

Trường hp 2: TA NAM, HƯỚNG BC(t 338 đến 22 đ):

 

***************

Phong thy: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.5

Trường hp 3: TA TÂY, HƯỚNG ĐÔNG (t 68 đến 112 đ):

 

***************

Phong thy: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.5

Trường hp 4: TA BC, HƯỚNG NAM (t 158 đến 202đ):

BNG 4.6SƠ ĐỒ BÁT TRẠCH của người có QUÁI MỆNH “CHẤN” (người có NĂM SINH DƯƠNG như Bàng liệt kê dưới đây):

 

Phong thy: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.6

Trường hp 1: TỌA TÂY, HƯỚNG ĐÔNG (t 68 đến 112 đ):

 

***************

Phong thy: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.6

Trường hp 2: TA BC, HƯỚNG NAM (t 158 đến 202đ):


***************

Phong thy: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.6

Trường hp 3: TA TÂY_BC, HƯỚNG ĐÔNG _NAM(t 113 đ đến 157 đ):

 

***************

Phong thy: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.6

Trường hp 4: TA NAM, HƯỚNG BC(t 338 đến 22 đ):

BNG 4.7SƠ ĐỒ BÁT TRẠCH của người có QUÁI MỆNH “KHẢM” (người có NĂM SINH DƯƠNG như Bàng liệt kê dưới đây):Phong th
y: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.7

Trường hp 1: TA NAM, HƯỚNG BC(t 338 đến 22 đ):

 

***************

Trường hp 2: TA TÂY_BC, HƯỚNG ĐÔNG _NAM(t 113 đ đến 157 đ):

 

***************

Phong thy: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.7

Trường hp 3: TA BC, HƯỚNG NAM (t 158 đến 202đ):

 

***************

Phong thy: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.7

Trường hp 4: TA TÂY, HƯỚNG ĐÔNG (t 68 đến 112 đ):

 

 BNG 4.8SƠ ĐỒ BÁT TRẠCH của người có QUÁI MỆNH “LY” (người có NĂM SINH DƯƠNG như Bàng liệt kê dưới đây):

Phong thy: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.8

Trường hp 1: TA BC, HƯỚNG NAM (t 158 đến 202đ):

 

***************

Phong thy: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.8

Trường hp 2: TA TÂY, HƯỚNG ĐÔNG (t 68 đến 112 đ):

 

***************

Phong thy: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.8

Trường hp 3: TA NAM, HƯỚNG BC(t 338 đến 22 đ):

 

***************

Phong thy: SƠ Đ MINH HA cho Bng 4.8

Trường hp 4: TA TÂY_BC, HƯỚNG ĐÔNG _NAM(t 113 đ đến 157 đ):

 

***

Thưa quý vị, đến đây, chúng ta kết thúc giai đoạn lập sơ đồ Bát trạch, tìm HƯỚNG NHÀ TỐT cho 8 nhóm tuổi (theo năm sinh). Trường hợp chọn được như trên là TỐT NHẤT. Nhưng trong thực tế, nhiều khi chúng ta không chọn được theo ý muốn. Vậy khi HƯỚNG NHÀ gặp phải DU NIÊN XẤU thì có cách nào giải không? Xin thưa là có mấy cách giải, trong đó cách XOAY HƯỚNG BẾP là thông dụng hơn cả.

Nếu hướng cửa chính  phạm vào hướng xấu, có thể dùng hướng bếp hóa giải:

cụ thể như sau :

– Hướng cửa chính phạm Ngũ Quỷ thì đặt bếp hướng Sinh Khí
– Hướng cửa chính phạm Tuyệt Mệnh thì đặt bếp hướng Thiên Y
– Hướng cửa chính phạm Lục Sát thì đặt bếp hướng Phúc Đức
– Hướng cửa chính phạm Hoạ Hại thì đặt bếp hướng Phục Vị

Ví dụ nhà có phướng phạm vào ngũ quỷ, xoay hướng bếp sang hướng sanh khí sẽ trừ được tà khí…

MỜI ĐỌC THÊM:

Giải hạn cho gia chủ có hướng nhà, đất Tuyệt mệnh

Một ngôi nhà, vùng đất ngoài vị trí tốt về ngoại hình gia trạch, nội thất đúng phong thủy còn cần có phương hướng phù hợp với cung, tuổi gia chủ. Tuy nhiên, nếu chọn nhầm những hướng không phù hợp hay rơi vào thế tuyệt mệnh, gia chủ cũng có thể khắc phục nhờ vào các phương pháp giải hạn. Trong tuần này, DiaOcOnline.vn giới thiệu với độc giả bài viết của tác giả Trọng Hùng Fengshui về cách giải hạn cho gia chủ nữ, sanh năm 1951 tuổi Tân mão – ngũ hành thuộc về Mộc – Cung trạch thuộc về khôn, có nhà hướng Tuyệt mệnh.

Để trở lại vấn đề nêu trên, gia chủ nữ sanh năm 1951 hiện nay đang ở hướng Bắc 360 độ. Đây là hướng không tốt – hướng Tuyệt mệnh! Hướng Bắc 360 độ có phương vị cao quý và thường không bỏ lỡ cơ hội tốt trong cuộc đời. Ngoài ra, nó còn là hướng các đền đài, bàn thờ thường hay chọn, vì Cung Tý đối diện với thái dương nên được gọi là Cung ánh sáng. Hóa thân của thái dương chính là thủy tổ Thiên chiếu đại thần của Thiên hoàng Nhật Bản, hiển nhiên sẽ được hoàng cung dùng để tế lễ đại thần.

Tuy hướng Bắc thường thuận lợi và tốt nhưng cũng tùy theo tuổi. Với nữ tuổi Mão mà ở hướng này thuộc Cung Tý, điều này hoàn toàn không hạp (Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu: tứ hành xung). Không những thế, mà còn rơi vào hướng Tuyệt mệnh. Đối với hướng này chỉ tốt cho nữ gia chủ sanh năm 1950 tuổi Canh Dần, mạng Mộc mà thôi. Hướng Bắc tượng trưng cho Thủy, có đến 100% Thủy. Theo vòng Cung ngũ hành thì Thủy sinh cho Mộc là rất tốt.

 

Để giải hạn cho nữ gia chủ, về phong thủy nội thất bên trong nhà cần phải thay đổi vài vị trí như sau: Do phương hướng nhà không tốt với gia chủ nên việc sắp xếp bàn làm việc sẽ ức chế rất nhiều, lý do chỉ có một phương tốt mà thôi. Bàn làm việc quay về hướng Đông là xấu. Đối với gia chủ, đây là hướng họa hại. Nhưng theo tính chất âm dương ngũ hành: 70% là mộc, 30% là hỏa. Vậy gia chủ hiện đang mệnh mộc, mộc lại sinh cho hỏa là sinh xuất. Vốn đã hướng họa hại với gia chủ mà còn sinh xuất nữa, sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho bản thân mình. Tốt hơn nên chuyển bàn làm việc về tọa đông, hướng bàn nhìn về tây sẽ ổn hơn.

Đối với mệnh gia chủ, đây là hướng thiên y (trời định, trời cho) rất tốt. Nhưng khi chuyển sang tọa đông nhìn tây, còn có nhiều sự bất cập lớn: Phía sau chỗ ngồi của gia chủ có cửa sổ – theo phong thủy là điều cấm kỵ. Bàn làm việc gần cửa cái ra vào sẽ gây bất lợi cho gia chủ. Để hóa giải chỗ ngồi và ngõ ra vào của họ thì phải làm cách nào?

Cách tốt nhất: đóng phía sau cửa sổ đó lại, may thêm 2 lớp màn của cửa sổ, cánh cửa cái thì nên đóng một phía. Để làm khắc chế lại đường đi, tăng cường khoảng không gian cho rộng thì bàn làm việc sẽ có thế vững vàng hơn… Đối diện bàn làm việc nên treo bản đồ thế giới và những huy chương cao quý, được trao tặng vì sự nghiệp cống hiến cho đất nước.

 

Theo phong thủy, bản đồ thế giới có khái niệm là nhìn xa trông rộng, huy chương vì sự nghiệp tượng trưng cho sự cần cù, tháo vát, minh mẫn, tận tâm, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo và trung thành với nghề. Với những ý nghĩa theo phong thủy đó, gia chủ sẽ không bao giờ trùng bước bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, luôn có ý thức sáng tạo, không bị “ngáo tơ “ trước mọi công việc:

– Luôn luôn lưu ý, khi đặt bàn làm việc không được đặt song song dưới phòng toilet trên lầu sẽ ảnh hưởng rất lớn cho trí tuệ.

– Nên đóng bớt các cánh cửa sổ trên lầu. Đây là nguyên nhân cho sự “thoát tài”.

– Nên đặt một số tấm gương theo kích thước lổ ban về hướng tọa nam nhìn về bắc, gương tọa tây nhìn về đông. Nhằm xiết chặt “phá” thế phương vị xấu của gia chủ.

– Đặt két sắt tọa đông, miệng két sắt về tây, nhằm thúc đẩy kích hoạt tài lộc vào ngân khố cho gia chủ. Dùng con tỳ hưu “ngậm gậy như ý” và 2 đồng tiền hoa mai, đặt thẳng vào trong két sắt có tác dụng chiêu tài

 

– Đặt cục thạch anh năng lượng có trị số từ trường cao, đặt trong phòng ngủ. Dùng để tăng cường sức khỏe, khống chế một phần cho phương hướng tuyệt mệnh đối với gia chủ.

– Dùng dĩa ngọc thất tinh trận, “bày binh bố trận” đặt tại bàn làm việc, có tác dụng: thiêu tai, trừ mạn, tăng trí… nhằm cảm hóa lại hai phương vị xấu, đó là hướng nam và hướng đông đối với gia chủ.

– Dùng gương đồng dạ thần (Cửu tinh) đặt trong phòng khách, đối diện qua phương Bắc nhằm chấn hướng triệt để, tăng cường phước lộc.

– Nên treo một phong linh bát quái nhằm xua tan những âm khí, sát khí, tử khí từ bên ngoài.

– Dùng quẻ dịch của tuổi gia chủ đánh bật quẻ dịch hướng bắc “Lấy thế, đập thế” khi quẻ Khảm xâm nhập vào phương hướng nhà của gia chủ thì quẻ khôn sẽ thay thế từ bên ngoài cánh cửa (gọi là “múa quẻ”) làm cho quẻ khảm hướng tuyệt mạng của gia chủ bị suy yếu dần. Đối với quẻ khôn hoặc những quẻ khác, trước khi muốn tiến hành “múa quẻ” thì phải dùng năng lượng và khai quang điểm nhãn vào quẻ khôn này, để tạo sức mạnh có hồn để nó khống chế những quẻ khắc đối với gia chủ.

– Dùng bột tẩy uế xông nhà tống khứ đi những cái không tốt của các chủ trước để lại.

 

Khi các bạn đã vô tình mua nhầm nhà đất có phương hướng xấu so với tuổi của bạn thì cũng đừng quá lo âu buồn phiền, vì tất cả đều có hướng giải quyết.

DiaOcOnline.vn mong muốn trở thành cầu nối cho bạn đọc với các chuyên gia trong từng lĩnh vực địa ốc. Hiện nay, qua DiaOcOnline.vn, bạn có thể kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, pháp lý nhà đất, phong thủy nhà đất.

Nếu có nhu cầu được tư vấn về kiến trúc, pháp lý, phong thủy trong lĩnh vực nhà đất, bạn hãy click ngay vào đây để tìm hiểu về nhà tư vấn và gửi câu hỏi. Chúng tôi sẽ liên hệ với chuyên gia và đưa ra câu trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất.


TRỌNG HÙNG Fengshui
DiaOcOnline.vn
Ảnh: Internet 

MỜI QUÝ VỊ XEM THÊM MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHONG THỦY CỤ THỂ TẠI:

1/ CÁCH DÙNG LA BÀN /

2/ VỀ CÁCH BỐ TRÍ BẾP

3/VỀ CÁCH BỐ TRÍ BẾP

4/ CÁCH HÓA GIẢI

5/

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: