XEM TUỔI LÀM, SỬA NHÀ NĂM NHÂM THÌN 2012

XEM TUỔI LÀM, SỬA NHÀ NĂM NHÂM THÌN 2012

(KIỂM TRA XEM CÓ PHẠM “TAM TAI”, “KIM LÂU”, “HOANG ỐC” KHÔNG)

CHO NHỮNG NGƯỜI SINH TỪ NĂM 1942 (NHÂM NGỌ) ĐẾN NGƯỜI SINH NĂM 1995 (ẤT HỢI)

 • 1/ Năm sinh dương lịch: 1942 Năm sinh âm lịch: Nhâm Ngọ

Tam tai: Gia chủ tuổi Nhâm Ngọ, cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 71 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu vì phạm vào Kim lâu lục súc.

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 71 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào NghiTốt.

 • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2020, 2026, 2027, 2035, 2036,..
 • Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.
 • 2/ Năm sinh dương lịch: 1943 Năm sinh âm lịch: Quý Mùi

Tam tai: Gia chủ tuổi Quý Mùi, cần tránh các năm tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 70 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 70 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào KiếtTốt.

 • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2012, 2018, 2019, 2021, 2028, 2030, 2036,
 • 3/ Năm sinh dương lịch: 1944 Năm sinh âm lịch: Giáp Thân

Tam tai: Gia chủ tuổi Giáp Thân, cần tránh các năm tam tai: Dần, Mão, Thìn. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 69 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu vì phạm vào Kim lâu tử.

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 69 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Địa sátXấu.

 • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2013, 2019, 2020, 2028, 2029, 2031, 2037, 2038,..
 • Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.
 • 4/ Năm sinh dương lịch: 1945 Năm sinh âm lịch: Ất Dậu

Tam tai: Gia chủ tuổi Ất Dậu, cần tránh các năm tam tai: Hợi, Tý, Sửu. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 68 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 68 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào NghiTốt.

 • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2012, 2014, 2020, 2023, 2029, 2030, 2032, 2038, 2039, 2041, 2047, 2048, 2050.
 • 5/ Năm sinh dương lịch: 1946 Năm sinh âm lịch: Bính Tuất

Tam tai: Gia chủ tuổi Bính Tuất, cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 67 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 67 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào KiếtTốt.

 • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2012, 2013, 2015, 2021, 2022, 2024, 2031, 2033, 2039, 2048, 2049, 2051.
 • 6/ Năm sinh dương lịch: 1947 Năm sinh âmlịch: Đinh  Hợi

Tam tai: Gia chủ tuổi Đinh Hợi, cần tránh các năm tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 66 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu vì phạm vào Kim lâu thê.

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 66 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc

Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2016, 2022, 2023, 2031, 2032, 2034, 2040, 2041, 2043, 2052.

Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

 • 7/ Năm sinh dương lịch: 1948 Năm sinh âm lịch: Mậu Tí

Tam tai: Gia chủ tuổi Mậu Tí, cần tránh các năm tam tai: . Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 65 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 65 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Thọ tửXấu

 • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2014, 2015, 2017, 2023, 2024, 2026, 2032, 2033, 2035, 2041, 2042, 2044, 2050, 2051, 2053.
 • Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.
 • 8/ Năm sinh dương lịch: 1949 Năm sinh âm lịch: Kỷ Sửu

Tam tai: Gia chủ tuổi Kỷ Sửu, cần tránh các năm tam tai: Hợi, Tý, Sửu. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 64 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu vì phạm vào Kim lâu thân.

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 64 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Tấn tàiTốt.

Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2015, 2016, 2018, 2024, 2025, 2027, 2034, 2036, 2042, 2051, 2052, 2054.

Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

 • 9/ Năm sinh dương lịch: 1950 Năm sinh âm lịch: Canh Dần

Tam tai: Gia chủ tuổi Canh Dần, cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 63 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 63 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Địa sátXấu.

Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2019, 2025, 2026, 2034, 2035, 2037, 2043, 2044, 2046, 2055.

Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

 • 10/ Năm sinh dương lịch: 1951 Năm sinh âm lịch: Tân Mão

Tam tai: Gia chủ tuổi Tân Mão, cần tránh các năm tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 62 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu vì phạm vào Kim lâu lục súc.

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 62 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào NghiTốt.

Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2017, 2018, 2020, 2029, 2035, 2036, 2044, 2045, 2047, 2053, 2054, 2056.

Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

 • 11/ Năm sinh dương lịch: 1952 Năm sinh âm lịch: Nhâm Thìn

Tam tai: Gia chủ tuổi Nhâm Thìn, cần tránh các năm tam tai: Dần, Mão, Thìn. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 61 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 61 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào KiếtTốt.

 • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2018, 2019, 2021, 2027, 2028, 2030, 2037, 2039, 2045, 2054, 2055, 2057.
 • 12/ Năm sinh dương lịch: 1953 Năm sinh âm lịch: Quý Tỵ

Tam tai: Gia chủ tuổi Quý Tỵ, cần tránh các năm tam tai: Hợi, Tý, Sửu. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 60 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu vì phạm vào Kim lâu tử.

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 60 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc

Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2013, 2020, 2022, 2028, 2029, 2037, 2038, 2040, 2046, 2047, 2049, 2056, 2058.

Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

 • 13/ Năm sinh dương lịch: 1954 Năm sinh âm lịch: Giáp Ngọ

Tam tai: Gia chủ tuổi Canh Thân, cần tránh các năm tam tai: Dần, Mão, Thìn. Năm dự kiến xây nhà là năm 2019 tức năm Canh Thân, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2019, gia chủ 34 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu vì phạm vào Kim lâu thân.

Hoàng ốc: Năm 2019, gia chủ 34 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào KiếtTốt.

Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2019, 2025, 2028, 2037, 2043, 2044, 2052, 2053, 2055, 2061, 2062, 2064, 2073, 2079, 2080, 2088, 2089, 2091.

Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1914, 1916, 1917, 1923, 1925, 1926, 1932, 1934, 1935, 1941, 1943, 1944, 1950, 1952, 1953, 1959, 1961, 1962, 1968, 1971, 1977, 1980, 1986, 1989, 1995, 1998, 2000 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

 • 14/ Năm sinh dương lịch: 1955 Năm sinh âm lịch: Ất Mùi

Gia chủ tuổi Ất Mùi, cần tránh các năm tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi.

Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 58 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 58 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào KiếtTốt.

 • 15/ Năm sinh dương lịch: 1956 Năm sinh âm lịch: Bính Thân
 • Năm dự kiến khởi công: 2012 – Nhâm Thìn (RẤT XẤU, KHÔNG NÊN LÀM NHÀ, SỬA NHÀ)

Gia chủ tuổi Bính Thân, cần tránh các năm tam tai: Dần, Mão, Thìn. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 57 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu vì phạm vào Kim lâu thê.

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 57 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc

 • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2013, 2014, 2016,..
 • Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.
 • 16/ Năm sinh dương lịch: 1957 Năm sinh âm lịch: Đinh Dậu

Tam tai: Gia chủ tuổi Đinh Dậu, cần tránh các năm tam tai: Hợi, Tý, Sửu. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 56 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 56 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Thọ tửXấu.

 • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2014, 2015, 2017,..
 • 17/ Năm sinh dương lịch: 1958 Năm sinh âm lịch: Mậu Tuất

Tam tai: Gia chủ tuổi Mậu Tuất, cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 55 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu vì phạm vào Kim lâu thân.

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 55 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Tấn tàiTốt.

   . Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2015, 2024, 2025, 2027,..

 • 18/ Năm sinh dương lịch: 1959 Năm sinh âm lịch: Kỷ Hợi

Tam tai: Gia chủ tuổi Kỷ Hợi, cần tránh các năm tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ vào không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 54 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 54 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Địa sátXấu.

 • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2016, 2017, 2019,..
 • 19/ Năm sinh dương lịch: 1960 Năm sinh âm lịch: Canh Tí

Tam tai: Gia chủ tuổi Canh Tí, cần tránh các năm tam tai: . Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 53 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu vì phạm vào Kim lâu lục súc.

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 53 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào NghiTốt.

 • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2017, 2018, 2020,..
 • Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.
 • 20/ Năm sinh dương lịch: 1961 Năm sinh âm lịch: Tân Sửu

Tam tai: Gia chủ tuổi Tân Sửu, cần tránh các năm tam tai: Hợi, Tý, Sửu. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 52 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 52 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào KiếtTốt.

 • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2012, 2018, 2027…
 • 21/ Năm sinh dương lịch: 1962 Năm sinh âm lịch: Nhâm Dần

Tam tai: Gia chủ tuổi Nhâm Dần, cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 51 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu vì phạm vào Kim lâu tử.

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 51 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Hoang ốcXấu.

 • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2013, 2019, 2020,
 • Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.
 • 22/ Năm sinh dương lịch: 1963 Năm sinh âm lịch: Quý Mão

Tam tai: Gia chủ tuổi Quý Mão, cần tránh các năm tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 50 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 50 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Thọ tửXấu.

 • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2020, 2021,..
 • Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

23/ Năm sinh dương lịch: 1964 Năm sinh âm lịch: Giáp Thìn

Tam tai: Gia chủ tuổi Giáp Thìn, cần tránh các năm tam tai: Dần, Mão, Thìn. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 49 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 49 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào KiếtTốt.

 • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2015, 2021,..
 • 24/ Năm sinh dương lịch: 1965 Năm sinh âm lịch: Ất Tỵ

Tam tai: Gia chủ tuổi Ất Tỵ, cần tránh các năm tam tai: Hợi, Tý, Sửu. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 48 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu vì phạm vào Kim lâu thê.

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 48 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Hoang ốcXấu.

 • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2013, 2016, 2022, 2023,..
 • Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.
 • 25/ Năm sinh dương lịch: 1966 Năm sinh âm lịch: Bính Ngọ

Tam tai: Gia chủ tuổi Bính Ngọ, cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 47 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 47 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Thọ tửXấu.

 • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2014, 2023, 2024,..
 • Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.
 • 26/ Năm sinh dương lịch: 1967 Năm sinh âm lịch: Đinh Mùi

Tam tai: Gia chủ tuổi Đinh Mùi, cần tránh các năm tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 46 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu vì phạm vào Kim lâu thân.

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 46 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Tấn tàiTốt.

 • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2018, 2024,..
 • Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.
 • 27/ Năm sinh dương lịch: 1968 Năm sinh âm lịch: Mậu Thân

Tam tai: Gia chủ tuổi Mậu Thân, cần tránh các năm tam tai: Dần, Mão, Thìn. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 45 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 45 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Địa sátXấu.

 • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2016, 2019,..
 • Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.
 • 28/ Năm sinh dương lịch: 1969 Năm sinh âm lịch: Kỷ Dậu

Tam tai: Gia chủ tuổi Kỷ Dậu, cần tránh các năm tam tai: Hợi, Tý, Sửu. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 44 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu vì phạm vào Kim lâu lục súc.

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 44 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào NghiTốt.

 • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2017, 2020,..
 • Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.
 • 29/ Năm sinh dương lịch: 1970 Năm sinh âm lịch: Canh Tuất

Tam tai: Gia chủ tuổi Canh Tuất, cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 43 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 43 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào KiếtTốt.

 • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2012, 2021, 2027, 2036, 2037, 2039, 2045, 2046, 2048, 2055, 2057, 2063, 2072, 2073, 2075.
 • 30/ Năm sinh dương lịch: 1971 Năm sinh âm lịch: Tân Hợi
 • Năm dự kiến khởi công: 2012 – Nhâm Thìn

Tam tai: Gia chủ tuổi Tân Hợi, cần tránh các năm tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 42 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu vì phạm vào Kim lâu tử.

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 42 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Hoang ốcXấu.

Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2019, 2022, 2028, 2029, 2031, 2040, 2046, 2047, 2055, 2056, 2058, 2064, 2065, 2067, 2076.

Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

 • 31/ Năm sinh dương lịch: 1972 Năm sinh âm lịch: Nhâm Tí

Tam tai: Gia chủ tuổi Nhâm Tí, cần tránh các năm tam tai: . Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ vào không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 41 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ không phạm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 41 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ vào phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Thọ tửXấu

Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2014, 2020, 2023, 2029, 2030, 2032, 2038, 2039, 2041, 2047, 2048, 2050, 2056, 2057, 2059, 2065, 2066, 2068, 2074, 2075, 2077.

Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

 • 32/ Năm sinh dương lịch: 1973 Năm sinh âm lịch: Quý Sửu

Tam tai: Gia chủ tuổi Quý Sửu, cần tránh các năm tam tai: Hợi, Tý, Sửu. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ vào không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 40 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ không phạm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 40 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ vào không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Tấn tàiTốt.

Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2012, 2015, 2024, 2030, 2039, 2040, 2042, 2048, 2049, 2051, 2058, 2060, 2066, 2075, 2076, 2078

 • 33/ Năm sinh dương lịch: 1974 Năm sinh âm lịch: Giáp Dần

Tam tai: Gia chủ tuổi Giáp Dần, cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 39 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu vì phạm vào Kim lâu thê.

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 39 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc

Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2013, 2022, 2025, 2031, 2032, 2034, 2043, 2049, 2050, 2058, 2059, 2061, 2067, 2068, 2070, 2079.

Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

 • 34/ Năm sinh dương lịch: 1975 Năm sinh âm lịch: Ất Mão

Tam tai: Gia chủ tuổi Ất Mão, cần tránh các năm tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 38 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 38 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Thọ tửXấu.

Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2017, 2023, 2032, 2033, 2035, 2041, 2042, 2044, 2053, 2059, 2060, 2068, 2069, 2071, 2077, 2078, 2080.

Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

 • 35/ Năm sinh dương lịch: 1976 Năm sinh âm lịch: Bính Thìn

Tam tai: Gia chủ tuổi Bính Thìn, cần tránh các năm tam tai: Dần, Mão, Thìn. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 37 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu vì phạm vào Kim lâu thân.

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 37 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Tấn tàiTốt.

Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2015, 2018, 2027, 2033, 2042, 2043, 2045, 2051, 2052, 2054, 2061, 2063, 2069, 2078, 2079, 2081.

Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

 • 36/ Năm sinh dương lịch: 1977 Năm sinh âm lịch: Đinh Tỵ

Tam tai: Gia chủ tuổi Đinh Tỵ, cần tránh các năm tam tai: Hợi, Tý, Sửu. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 36 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 36 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Địa sátXấu.

Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2016, 2025, 2028, 2034, 2035, 2037, 2044, 2046, 2052, 2053, 2061, 2062, 2064, 2070, 2071, 2073, 2080, 2082.

Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

 • 37/ Năm sinh dương lịch: 1978 Năm sinh âm lịch: Mậu Ngọ

Tam tai: Gia chủ tuổi Mậu Ngọ, cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 35 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu vì phạm vào Kim lâu lục súc.

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 35 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào NghiTốt.

Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2020, 2026, 2035, 2036, 2038, 2044, 2045, 2047, 2056, 2062, 2063, 2071, 2072, 2074, 2080, 2081, 2083.

Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

 • 38/ Năm sinh dương lịch: 1979 Năm sinh âm lịch: Kỷ Mùi

Tam tai: Gia chủ tuổi Kỷ Mùi, cần tránh các năm tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 34 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 34 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào KiếtTốt.

 • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2012, 2018, 2021, 2030, 2036, 2045, 2046, 2048, 2054, 2055, 2057, 2064, 2066, 2072, 2081, 2082, 2084.
 • 39/ Năm sinh dương lịch: 1980 Năm sinh âm lịch: Canh Thân

Tam tai: Gia chủ tuổi Canh Thân, cần tránh các năm tam tai: Dần, Mão, Thìn. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 33 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu vì phạm vào Kim lâu tử.

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 33 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc

Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2013, 2019, 2028, 2031, 2037, 2038, 2040, 2049, 2055, 2056, 2064, 2065, 2067, 2073, 2074, 2076, 2085.

Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

 • 40/ Năm sinh dương lịch: 1981 Năm sinh âm lịch: Tân Dậu

Tam tai: Gia chủ tuổi Tân Dậu, cần tránh các năm tam tai: Hợi, Tý, Sửu. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 32 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 32 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Thọ tửXấu.

Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2014, 2020, 2023, 2029, 2032, 2038, 2039, 2041, 2047, 2048, 2050, 2056, 2059, 2065, 2066, 2068, 2074, 2075, 2077, 2083, 2084, 2086.

Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

 • 41/ Năm sinh dương lịch: 1982 Năm sinh âm lịch: Nhâm Tuất

Tam tai: Gia chủ tuổi Nhâm Tuất, cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 31 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 31 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Tấn tàiTốt.

Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2012, 2015, 2021, 2024, 2033, 2039, 2048, 2049, 2051, 2057, 2058, 2060, 2067, 2069, 2075, 2084, 2085, 2087.

 • 42/ Năm sinh dương lịch: 1983 Năm sinh âm lịch: Quý Hợi

Tam tai: Gia chủ tuổi Quý Hợi, cần tránh các năm tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 30 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu vì phạm vào Kim lâu thê.

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 30 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Địa sátXấu.

 • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2016, 2022, 2031, 2034, 2040, 2041, 2043, 2052, 2058, 2059, 2067, 2068, 2070, 2076, 2077, 2079, 2088
 • Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.
 • 43/ Năm sinh dương lịch: 1984 Năm sinh âm lịch: Giáp Tí

Tam tai: Gia chủ tuổi Giáp Tí, cần tránh các năm tam tai: . Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 29 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 29 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Thọ tửXấu.

Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2014, 2017, 2023, 2026, 2032, 2035, 2041, 2042, 2044, 2050, 2051, 2053, 2059, 2060, 2062, 2068, 2069, 2071, 2077, 2078, 2080, 2086, 2087, 2089.

Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

 • 44/ Năm sinh dương lịch: 1985 Năm sinh âm lịch: Ất Sửu

Tam tai: Gia chủ tuổi Ất Sửu, cần tránh các năm tam tai: Hợi, Tý, Sửu. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 28 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu vì phạm vào Kim lâu thân.

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 28 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Tấn tàiTốt.

Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2015, 2018, 2024, 2027, 2036, 2042, 2051, 2052, 2054, 2060, 2061, 2063, 2070, 2072, 2078, 2087, 2088, 2090.

Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

 • 45/ Năm sinh dương lịch: 1986 Năm sinh âm lịch: Bính Dần

Tam tai: Gia chủ tuổi Bính Dần, cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 27 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 27 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Địa sátXấu.

Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2019, 2025, 2034, 2037, 2043, 2044, 2046, 2055, 2061, 2062, 2070, 2071, 2073, 2079, 2080, 2082, 2091.

Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

 • 46/ Năm sinh dương lịch: 1987 Năm sinh âm lịch: Đinh Mão

Tam tai: Gia chủ tuổi Đinh Mão, cần tránh các năm tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 26 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu vì phạm vào Kim lâu lục súc.

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 26 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào NghiTốt.

Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2017, 2020, 2029, 2035, 2044, 2045, 2047, 2053, 2054, 2056, 2065, 2071, 2072, 2080, 2081, 2083, 2089, 2090, 2092.

Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

 • 47/ Năm sinh dương lịch: 1988 Năm sinh âm lịch: Mậu Thìn

Tam tai: Gia chủ tuổi Mậu Thìn, cần tránh các năm tam tai: Dần, Mão, Thìn. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 25 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 25 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào KiếtTốt.

 • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2018, 2021, 2027, 2030, 2039, 2045, 2054, 2055, 2057, 2063, 2064, 2066, 2073, 2075, 2081, 2090, 2091, 2093.
 • 48/ Năm sinh dương lịch: 1989 Năm sinh âm lịch: Kỷ Tỵ

Tam tai: Gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, cần tránh các năm tam tai: Hợi, Tý, Sửu. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 24 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu vì phạm vào Kim lâu tử.

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 24 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc

Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2013, 2022, 2028, 2037, 2040, 2046, 2047, 2049, 2056, 2058, 2064, 2065, 2073, 2074, 2076, 2082, 2083, 2085, 2092, 2094.

Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

 • 49/ Năm sinh dương lịch: 1990 Năm sinh âm lịch: Canh Ngọ

Tam tai: Gia chủ tuổi Canh Ngọ, cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 23 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 23 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Thọ tửXấu.

Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2014, 2020, 2023, 2032, 2038, 2047, 2048, 2050, 2056, 2057, 2059, 2068, 2074, 2075, 2083, 2084, 2086, 2092, 2093, 2095.

Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

 • 50/ Năm sinh dương lịch: 1991 Năm sinh âm lịch: Tân Mùi

Tam tai: Gia chủ tuổi Tân Mùi, cần tránh các năm tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 22 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 22 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Tấn tàiTốt.

 • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2012, 2021, 2024, 2030, 2033, 2042, 2048, 2057, 2058, 2060, 2066, 2067, 2069, 2076, 2078, 2084, 2093, 2094, 2096.
 • 51/ Năm sinh dương lịch: 1992 Năm sinh âm lịch: Nhâm Thân

Tam tai: Gia chủ tuổi Nhâm Thân, cần tránh các năm tam tai: Dần, Mão, Thìn. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 21 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu vì phạm vào Kim lâu thê.

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 21 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Địa sátXấu.

Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2013, 2016, 2025, 2031, 2040, 2043, 2049, 2050, 2052, 2061, 2067, 2068, 2076, 2077, 2079, 2085, 2086, 2088, 2097.

Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

 • 52/ Năm sinh dương lịch: 1993 Năm sinh âm lịch: Quý Dậu

Tam tai: Gia chủ tuổi Quý Dậu, cần tránh các năm tam tai: Hợi, Tý, Sửu. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 20 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 20 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào NghiTốt.

 • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2012, 2014, 2017, 2023, 2026, 2032, 2035, 2041, 2044, 2050, 2051, 2053, 2059, 2060, 2062, 2068, 2071, 2077, 2078, 2080, 2086, 2087, 2089, 2095, 2096, 2098.
 • 53/ Năm sinh dương lịch: 1994 Năm sinh âm lịch: Giáp Tuất

Tam tai: Gia chủ tuổi Giáp Tuất, cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 19 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu vì phạm vào Kim lâu thân.

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 19 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Tấn tàiTốt.

Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2013, 2015, 2024, 2027, 2033, 2036, 2045, 2051, 2060, 2061, 2063, 2069, 2070, 2072, 2079, 2081, 2087, 2096, 2097, 2099.

Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

 • 54/ Năm sinh dương lịch: 1995 Năm sinh âm lịch: Ất Hợi

Tam tai: Gia chủ tuổi Ất Hợi, cần tránh các năm tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ không phạm tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 18 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 18 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Địa sátXấu.

Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2016, 2019, 2028, 2034, 2043, 2046, 2052, 2053, 2055, 2064, 2070, 2071, 2079, 2080, 2082, 2088, 2089, 2091, 2100.

Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1907, 1909, 1910, 1916, 1918, 1919, 1925, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1943, 1945, 1946, 1952, 1954, 1955, 1961, 1964, 1970, 1973, 1979, 1982, 1988, 1991, 1993 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

*********
MỜI ĐỌC THÊM CHỌN THỜI ĐIỂM XÂY NHÀ TỪ QUAN HỆ HƯỚNG NHÀ VỚI TIẾT KHÍ

Advertisements

6 responses to this post.

 1. Cách tính kim lâu không đúng. Trên 50 tuổi phải nhập trung cung. Tài liệu cổ và hiện nay các thầy xem ngày đều áp dụng Kim lâu tiên khởi tại cung khôn

  Phản hồi

 2. Posted by Nguyễn Kim Tú on 07.06.2012 at 2:55 Chiều

  cho mình hỏi mình sinh 28/11/1982 tức 11/01/1983 thì mình xem theo tuổi nhâm tuất 1982 đúng không các bạn? mình mới tập tành xem thôi, thông cảm nhé!

  Phản hồi

 3. Tôi sinh năm 1964 năm nay xây tiếp lên tầng 2 có được không

  Phản hồi

 4. Posted by Đinh Thị Nguyệt on 24.10.2012 at 5:31 Chiều

  Bác cho hỏi giúp tuổi 1971 phạm Kim Lâu và Hoàng ốc, nhưng đang dự kiến mượn tuổi 1979 (Kỷ Mùi) để sửa nhà chung cư. Vậy thủ tục mượn tuổi và làm lễ sửa nhà, nhập trạch cần chú ý những điểm gì?

  Cảm ơn Bác rất nhiều!

  Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: